Back

Event

TEDxBangKhunThian Countdown 2023

TEDxBangKhunThian Countdown 2023 รู้จัก Countdown TEDx Countdown เป็นโครงการที่สนับสนุนการจัดงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เน้นให้ความสนใจแก่ประชาชนในสถานที่แต่ละแห่ง โดยชุมชนที่เป็นเจ้าภาพจะมีโอกาสแบ่งปันเนื้อหา Countdown และนำเสนอคำแนะนำที่เป็นนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองผ่านงาน TED ต่อทั่วโลก TEDx จะนำเสนอแนวคิดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรา ซึ่งอาจเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแนวคิดใหม่ๆ ในการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของเรา นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่ของเรา TEDxBangKhunThian จัดงาน Countdown ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้โอกาสให้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประชาคมที่ยั่งยืนและเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของเราวันนี้และในอนาคตของเราในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว TEDxBangkhunthian Countdown 2023 เพื่อคนรักการพัฒนาตนเองและ...

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy

TEDxBangKhunThian Countdown 2023

TEDxBangKhunThian Countdown 2023 รู้จัก Countdown TEDx Countdown เป็นโครงการที่สนับสนุนการจัดงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เน้นให้ความสนใจแก่ประชาชนในสถานที่แต่ละแห่ง โดยชุมชนที่เป็นเจ้าภาพจะมีโอกาสแบ่งปันเนื้อหา Countdown และนำเสนอคำแนะนำที่เป็นนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองผ่านงาน TED ต่อทั่วโลก TEDx จะนำเสนอแนวคิดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรา ซึ่งอาจเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแนวคิดใหม่ๆ ในการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของเรา นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่ของเรา TEDxBangKhunThian จัดงาน Countdown ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้โอกาสให้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประชาคมที่ยั่งยืนและเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของเราวันนี้และในอนาคตของเราในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว TEDxBangkhunthian Countdown 2023 เพื่อคนรักการพัฒนาตนเองและ...

View Project